Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na tej podstronie możesz przeczytać o tym w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe potencjalnych klientów, klientów, ich pracowników czy też innych osób, które się z nami kontaktują. Jeżeli należysz do jednej z tych grup po prostu zjedź niżej i znajdź informację, która Ciebie dotyczy

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Jeśli tu trafiłeś to znaczy, że chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jako prawników, którzy zajmują się tematyką ochrony danych osobowych, bardzo nas cieszy to, że chcesz uzyskać dodatkowe informacje na ten temat. 

Przetwarzamy dane osobowe różnych osób w różny sposób – w zależności od tego kim te osoby są. Poniżej znajdują się kategorie osób, których dane przetwarzamy – jeśli należysz do jednej z nich, po prostu zapoznaj się z informacją o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Jeżeli nie jesteś pewien, do której z kategorii należysz lub uznałeś, że nie należysz do żadnej z nich, napisz do nas na kontakt@bytelaw.pl

Te informacje dotyczą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związku ze świadczeniem usług prawnych. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe w związku z działaniem tej strony internetowej (www.bytelaw.pl) lub bloga (www.wsroddanych.pl), zapraszam Cię tutaj.

Dane osobowe potencjalnych klientów i kontrahentów

Ta informacja dotyczy tego w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe potencjalnych klientów, tzn. osób, które zgłosiły się do nas z prośbą o pomoc prawną lub w inny sposób wyraziły wolę skorzystania z naszych usług. Informacja ta dotyczyć może potencjalnych kontrahentów, tzn. osób, które proponują nam skorzystanie ze swoich usług lub my zwracamy się z wolą skorzystania z Twoich usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990835, NIP: 8792741761, REGON: 523038621

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@bytelaw.pl.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, takich jak negocjacje, ustalenie zakresu usługi lub złożenie oferty. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). W sytuacji gdy to my zwracamy się z chęcią skorzystania z Twoich usług, podstawą przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jakim jest niezbędność przetwarzania danych w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi kontrahentami.

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tzn. naszych), takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Czy dane będą przekazane komuś jeszcze?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością korzystamy niekiedy z usług podwykonawców i podmiotów, świadczących na naszą rzecz różne usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie mogą być przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi serwerowe,
  2. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi księgowe.

Podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi serwerowe i usługi hostingu poczty elektronicznej jest  Microsoft Ireland Operations Ltd, który jest podmiotem zależnym od Microsoft Corporation Inc. Ewentualne przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Korzystamy tylko z europejskich centrów danych, co oznacza, że przekazywanie danych do USA następuje jedynie w ograniczonym zakresie.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres prowadzenia rozmów przed zawarciem umowy. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta, mogę je przetwarzać również przez okres do upływu jednego roku po zakończeniu negocjacji. Jeżeli umowa zostanie zawarta, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe zgodnie z zasadami ich przetwarzania wskazanymi w obowiązku informacyjnym dla klientów lub kontrahentów.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane przeze mnie w związku z moim prawie uzasadnionym interesem, możesz złożyć również sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy ze mną.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Jeżeli nie podałeś nam swoich danych bezpośrednio, otrzymaliśmy je ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Twoja strona internetowa lub profil na portalach społecznościowych. W takim przypadku przetwarzamy takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz dane o prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Dane osobowe klientów lub osób, z których usług korzystamy

Ten obowiązek informacyjny dotyczy naszych klientów, tzn. osób, które korzystają z naszych usług na podstawie zawartych umów oraz naszych kontrahentów – osób, które świadczą na nasza rzecz różne usługi.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990835, NIP: 8792741761, REGON: 523038621

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@bytelaw.pl.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy tj. zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane z uwagi na obowiązki, jakie są nałożone na nas w związku z obowiązywaniem przepisów prawa, np. z ustawy Ordynacja Podatkowa. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest niezbędność przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tzn. naszych), takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Czy dane będą przekazane komuś jeszcze?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością korzystamy niekiedy z usług podwykonawców i podmiotów, świadczących na naszą rzecz różne usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie mogą być przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi serwerowe,
  2. podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi księgowe.

Podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi serwerowe i usługi hostingu poczty elektronicznej jest  Microsoft Ireland Operations Ltd, który jest podmiotem zależnym od Microsoft Corporation Inc. Ewentualne przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Korzystamy tylko z europejskich centrów danych, co oznacza, że przekazywanie danych do USA następuje jedynie w ograniczonym zakresie.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym klientem, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminu wskazanego w przepisach ustawy o radcach prawnych, wynoszącego co do zasady 10 lat do zakończenia świadczenia pomocy prawnej na Twoją rzecz. Po tym czasie dokonamy usunięcia danych osobowych.

Jeżeli jesteś kontrahentem, tzn. osobą, która świadczy usługi na naszą rzecz, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, wynoszącego co do zasady pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jakie są Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. W zakresie w jakim dane są przetwarzane przez nas w związku z naszym prawie uzasadnionym interesem, możesz złożyć również sprzeciw wobec ich przetwarzania.

W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Inne ważne kwestie

Podanie przez Ciebie danych osobowych może być warunkiem zawarcia i wykonania umowy pomiędzy Tobą a naszą Kancelarią.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe pracowników klientów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bytelaw Nosowski i Lewańska Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000990835, NIP: 8792741761, REGON: 523038621.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@bytelaw.pl.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy nami a Twoim pracodawcą (lub innym podmiotem, z którym współpracujesz), który wskazał Ciebie jako osobę kontaktową. Prawną podstawą do ich przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

W niektórych sytuacjach Twoje dane osobowe będą przetwarzanie również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (tzn. moich), takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń. W takim przypadku podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania do realizacji uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Czy dane będą przekazane komuś jeszcze?

W związku z prowadzoną przez nas działalnością korzystamy niekiedy z usług podwykonawców i podmiotów, świadczących na naszą rzecz różne usługi. Dane osobowe podane przez Ciebie mogą być przekazane:

  1. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej oraz usługi serwerowe,
  2. podmiotowi świadczącemu na moją rzecz usługi księgowe.

Podmiotem świadczącym na naszą rzecz usługi serwerowe i usługi hostingu poczty elektronicznej jest  Microsoft Ireland Operations Ltd, który jest podmiotem zależnym od Microsoft Corporation Inc. Ewentualne przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Korzystamy tylko z europejskich centrów danych, co oznacza, że przekazywanie danych do USA następuje jedynie w ograniczonym zakresie.

Jak długo będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe?

Jeżeli jesteś pracownikiem naszego klienta, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminu wskazanego w przepisach ustawy o radcach prawnych, wynoszącego co do zasady 10 lat do zakończenia świadczenia pomocy prawnej na rzecz Twojego pracodawcy. Po tym czasie dokonamy usunięcia danych osobowych.

Jeżeli jesteś pracownikiem naszego kontrahenta, tzn. osoby, która świadczy usługi na nasza rzecz, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres po jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zakończeniu, nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, wynoszącego co do zasady pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jakie są Twoje prawa?

​Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

​W przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zachęcamy do przesłania opisu zagadnienia, sprawy lub umowy. Gwarantujemy pełną poufność danych.

Skontaktuj się z nami